FINSAM
Startsidan Anpassa Om webbplatsen Hjälp

SUS

Samordningsförbund

Om samordningsförbund

Broschyr om samordningsförbund.

Ladda ner en utskriftsvänlig version här.

Broschyr om samordningsförbund

Karta över Sverige som visar var samordningsförbunden finns.

 

Lagen om finansiell samordning har funnits sedan 1 januari 2004. Samordningsförbunden har en spridning från norr till söder och finns både i storstäder och på mindre orter. Det län som idag har flest samordningsförbund är Västra Götaland med 16 förbund. Det är endast Gävleborgs län som saknar samordningsförbund, men där pågår förberedelser. Idag finns det 83 samordningsförbund. 225 kommuner samverkar med landsting/region, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan genom denna samverkansform.

 

 

Genom finansiell samordning...

inom rehabiliteringsområdet finns möjligheter till samordnade rehabiliteringsinsatser i syfte att uppnå eller förbättra en enskilds förmåga till förvärvsarbete. Den finansiella samordningen mellan olika huvudmän inom rehabiliteringsområdet ska underlätta en effektiv resursanvändning. De disponibla resurserna ska användas för samordnade insatser som syftar till att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete.

För att finansiell samordning ska...

komma till stånd krävs att Försäkringskassa, Arbetsförmedling, landsting/region och kommun deltar som samverkande parter. Den finansiella samordningen ska bedrivas genom ett fristående samordningsförbund där parterna är representerade. Försäkringskassan får disponera medel för sjukpenning till finansiell samordning. Detta utgör statens andel och ska därmed finansiera Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens deltagande. Landsting/region ska bidra med en fjärdedel och den eller de kommuner som deltar bidrar med en fjärdedel av finansieringen. Samordningsförbundet är en offentligrättslig juridisk person som har egen rättskapacitet.

Målgruppen består av...

personer som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna med det primära syftet att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Ett annat viktigt syfte med finansiell samordning är att förhindra att människor hamnar i en gråzon mellan och förhindra rundgång mellan olika aktörer.

Ett samordningsförbund ska...

besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen samt stödja samverkan mellan samverkansparterna. Förbundet ska, inom ramen för den finansiella samordningen, finansiera samordnade rehabiliteringsinsatser och andra aktiva åtgärder inom de samverkande parternas ansvarsområde. Förbundet svarar också för lokal uppföljning och utvärdering. Däremot får samordningsförbundet inte ägna sig åt myndighetsutövning gentemot enskilda personer. Det ansvarar således inte för rehabiliteringsinsatser och andra aktiva åtgärder i enskilda fall.

De samverkande parterna behåller sitt nuvarande ansvar för rehabilitering av och annat stöd till enskilda personer. Rehabiliteringsinsatser och andra aktiva åtgärder beviljas i de enskilda fallen av respektive samverkande part.

Lag om finansiell samordning (2003:1210)

Proposition 2002/03:132 Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

 

Informationen publicerades 2013-07-01

 

Skriv ut
Upp |