Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Deltagarrapport Af/FK

Här kan du läsa om SUS-rapporten Deltagarrapport Af/FK-samarbete. Deltagarrapport Af/FK–samarbete används för att följa upp resultatet av samarbetet utifrån en mängd olika perspektiv.

Vad kan jag se i Deltagarrapport Af/FK–samarbete

I Deltagarrapport Af/FK–samarbete kan du skapa rapporter som visar resultatet av samarbetet utifrån olika perspektiv. Du kan välja mellan de olika perspektiven i så kallade rapporttyper. Utöver detta kan du själv välja att göra olika filtreringsval. Till exempel kan du för vissa rapporttyper välja att se enbart deltagare som har en specifik förmån före samarbetet.
Du har möjlighet att få en rapport för en enskild dag och för korta eller långa perioder. Du kan också välja att få resultatet på riksnivå eller avgränsa resultatet till regionala eller lokala nivåer. Du kan också få jämförelser mellan olika kontor. Utöver detta kan du välja att få samtliga rapporttyper och jämförelsenivåer fördelade på kön, det vill säga en fördelning mellan kvinnor och män.

Dina val i urvalsbilden styr vilka deltagare som kommer att tas med i rapporten.

deltagarrapport Af/FK-samarbete

Vilka olika urvalskriterier kan jag filtrera sökresultatet på?

I Deltagarrapport Af/FK–samarbete kan du välja att filtrera urvalet på ett antal olika variabler. Vilka urval du kan göra beror på den valda rapporttypen. Du kommer enbart kunna välja att filtrera på de variabler som påverkar resultatet i den rapporttyp du har valt. Övriga val kommer att inaktiveras. Du hittar de flesta urvalen under ”Dölj/Visa fler urval”:

 • Från och med– datum och till och med– datum
 • Marknadsområden
 • Arbetsförmedlingar
 • Verksamhetsområden
 • Kontor
 • Folkbokföringskommun (och stadsdel) för insats
 • Deltagarstatus
 • Kön
 • Ålder
 • Initierad av
 • Inskriven hos Af före samarbetet
 • Anställd/Eget företag
 • Typ av anställning
 • Sysselsättning före samarbete
 • Sysselsättning efter samarbete
 • Försörjning före samarbete
 • Försörjning efter samarbete
 • Tid i offentlig försörjning före samarbete
 • Utbildningsnivå
 • Aktiva insatser
 • Fortsatt handläggning
 • Fördela på kön

Vilka olika rapporttyper kan jag få resultatet presenterat på?

I Deltagarrapport Af/FK-samarbete kan du välja mellan åtta olika rapporttyper. Ditt val av rapporttyp styr vilket perspektiv av samarbetet som du får se resultatet av. Du kan välja mellan följande rapporttyper:

Rapporttypen Baspaket för uppföljning av Af/FK-samarbete ger dig som användare ett baspaket av de mest efterfrågade resultaten från Samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Rapporttypen består av tio olika delar:

 • Nya deltagare i gemensam kartläggning
 • Utfall av gemensam kartläggning
 • Genomsnittlig tid i dagar för en deltagare i samarbetet
 • Genomsnittlig tid i dagar för en deltagare i insats
 • Genomsnittlig tid i väntan på insats
 • Genomsnittlig tid i samarbetet
 • Antal och andel deltagare till arbetsförberedande och arbetslivsinriktade insatser
 • Nya deltagare i arbetsförberedande och arbetslivsinriktade insatser
 • Deltagare i aktiva insatser
 • Utfall efter arbetsförberedande och arbetslivsinriktade insatser.

I rapporttypen Arbetsutbud får du resultat presenterat utifrån deltagarnas arbetsutbud före och efter samarbetet. Enbart deltagare som har avslutat samarbetet under sökperioden ingår i urvalet.

Med arbetsutbud i SUS avses följande sysselsättningar:

 • arbete
 • studier
 • arbetsmarknadspolitiska program samt arbetssökande.

Arbetsutbud har tre delar:

 • Sysselsättning före och efter samarbetet
 • Ingen sysselsättning före och efter samarbetet
 • Genomsnittlig omfattning av sysselsättning.

Lägesrapporten ger en ögonblicksbild vid ett specifikt datum om hur många deltagare som befinner sig i respektive insats (samt har avslutat samarbetet vid aktuellt datum). Det är enbart möjligt att välja ett enskilt datum. Om du använder dagens datum bör du vara uppmärksam på att resultatet kommer förändras under dagen då ny data registreras i SUS.

Rapporttypen Resultat gemensam kartläggning visar resultatet efter avslutat gemensam kartläggning. Du får både information om resultat för deltagare på aggregerad nivå men även utifrån samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Resultatet presenteras på den månad där den gemensamma kartläggningen har avslutats.

Rapporttypen består av sju delar:

 • Antal avslutade medverkan i gemensam kartläggning,
 • Genomsnittlig tid i dagar för gemensam kartläggning
 • Genomsnittlig tid i dagar från begäran om GK till genomförd GK
 • Totalt antal möten gemensam kartläggning
 • Genomsnittligt antal möten gemensam kartläggning
 • Medverkande parter i gemensam kartläggning
 • Utfall gemensam kartläggning.

Rapporttypen Resultat arbetsförberedande insatser visar fördjupad information om deltagare som har deltagit i arbetsförberedande insatser och dels om samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan under de arbetsförberedande insatserna. Deltagarna presenteras på den månad som arbetsförberedande insats har avslutats.

Rapporttypen består av fem delar:

 • Genomsnittlig tid i dagar
 • Antal deltagare i arbetsförberedande insatser (avslutade)
 • Deltagare som går till arbetsförberedande insatser
 • Medverkande aktörer under arbetsförberedande insatser
 • Utfall av arbetsförberedande insatser.

Rapporttypen Resultat arbetslivsinriktade insatser visar fördjupad information om deltagare som har deltagit i arbetslivsinriktade insatser och dels om samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan under de arbetslivsinriktade insatserna. Deltagarna presenteras på den månad som arbetslivsinriktad insats har avslutats.

Rapporttypen består av fem delar:

 • Genomsnittlig tid i dagar
 • Antal deltagare i arbetslivsinriktade insatser (avslutade)
 • Deltagare som går till arbetslivsinriktade insatser
 • Medverkande aktörer under arbetslivsinriktade insatser
 • Utfall av arbetslivsinriktade insatser.

Rapporttypen i väntan på insats visar deltagare som väntar på första mötet med gemensam kartläggning (begäran om gemensam kartläggning), deltagare som väntar på att starta arbetsförberedande (planerad arbetsförberedande) samt deltagare som väntar på arbetslivsinriktade insatser (planerad arbetslivsinriktad). Deltagarna redovisas på samtliga månader i perioden som denne har väntat på insats.

I matrisrapporten visas en matristabell utifrån de val som görs i fördelningen mellan olika variabler. Matrisrapporten visar hur två egenskaper, fördelningsbara storheter, förhåller sig till varandra. Resultatet visas som en matris där de två storheter som ska studeras visas på X-axeln respektive Y-axeln. Storheternas värdemängder utgör möjliga värden för respektive axel. För varje kombination av värden visas antalet medverkan som har angivit den aktuella kombinationen.

Kan jag få resultatet presenterat på jämförelse mellan olika kontor?

Ja du kan välja olika jämförelsenivåer i Deltagarrapport Af/FK-samarbete. Du gör ditt val i dropplistan för Jämförelse. Du kan dock inte välja någon jämförelse i Matrisrapporten.

Du kan välja mellan följande jämförelsenivåer:

Visar det aggregerade resultatet för samtliga deltagare för den valda rapporttypen utifrån de urval du gjort i urvalsbilden.

Visar uppgifter om deltagare i jämförelse mellan olika marknadsområden i ditt urval.

Visar uppgifter om deltagare i jämförelse mellan olika arbetsförmedlingar i ditt urval.

Visar uppgifter om deltagare i jämförelse mellan olika verksamhetsområden i ditt urval.

Visar uppgifter om deltagare i jämförelse mellan olika kontor i ditt urval.

Hur tar jag fram en rapport?

Du tar fram rapporten i SUS rapportverktyg för Deltagarrapport Af/FK-samarbete.

Du öppnar rapporten menyträdet. Klicka på Deltagarrapport Af/FK under Rapporter Af/FK-samarbete.

Gör dina val inklusive val av rapporttyp och jämförelse i urvalsbilden. Välj sedan vilket format du vill öppna rapporten i. Du kan välja mellan PDF (Skapa rapport), Excel eller i din webbläsare.

Fördjupad information

I SUS-Rapporter Af/FK-samarbete - Användarhandledning kan du läsa mer om Deltagarrapport Af/FK-samarbete. Du kan bland annat läsa om hur du använder urvalsbilden samt hur du ska tolka resultatet i de olika rapporttyperna.

SUS-Rapporter Af/FK-samarbete - AnvändarhandledningPDF

Vanliga frågor

Vill du ha en ögonblicksbild ska du alltid ange samma datum i från-och-med-datum och i till-och-med-datum. Om du till exempel vill ha en ögonblicksbild idag ska du ange dagens datum i både från-och-med och i till-och-med-datumet.

Alla kombinationer av rapporttyp och jämförelse kan fördelas på kön. Kryssa i rutan Fördela på kön i urvalsbilden så kommer rapporten att redovisa resultatet fördelat på kön.

Matrisrapporten kan du välja mellan nedanstående fördelningsbara storheter. Samtliga variabler kan väljas både på x- och y-axeln.

 • Försörjning före
 • Försörjning efter
 • Sysselsättning före
 • Sysselsättning efter
 • Antal möten gemensam kartläggning
 • Medverkande aktörer – gemensam kartläggningMedverkande aktörer – arbetsförberedande insatser
 • Medverkande aktörer – arbetslivsinriktade insatser
 • Fortsatt handläggning
 • Initierad av
 • Utbildningsnivå
 • Tid i offentlig försörjning
 • Ålder
 • Kön
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner