Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Inregistrering av deltagare

Här kan du som är deltagaransvarig läsa om hur du registrerar in en deltagare i SUS när denne har startat en insats. Du registrerar dessa på sidan Registrera anonyma deltagare.

När ska jag registrera in deltagare i SUS?

Du ska registrera in en deltagare i SUS när denne har börjat en ny insats i samordningsförbundets regi. Glöm inte att du måste fått ett samtycke innan du registrerar personuppgifter.

Du kan använda dig av stödblankett 9448 Inregistrering av deltagare i SUS som stöd för vilka uppgifter du ska registrera i SUS. På blanketten finns även beskrivning av vad de olika alternativen betyder.

Blankett 9448 Inregistrering av deltagare i SUS Pdf, 667.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Registrera in deltagare

Du kan öppna sidan registrera deltagare via startsidan eller via menyträdet. På startsidan öppnar du sidan genom att klicka på knappen Registrera deltagare vid raden för den insats deltagaren deltar i. Om du är deltagaransvarig för flera samordningsförbund måste du först välja din samverkansorganisation i dropplistan Mina samverkansorganisationer.

I menyträdet öppnar du sidan genom att klicka på Registrera deltagare under Deltagande. Välj den insats som du vill registrera deltagaren i.

1.Skriv in deltagarens personnummer och tryck på Hämta för att hämta uppgifter om namn och folkbokföringskommun.
Om deltagaren är folkbokförd i Stockholm eller Göteborg ska du själv ange stadsdel.

2. Välj Inregistrering i fältet Registrering.

3. Välj Nyinregistrering i fältet Mättillfälle.

Så här fungerar fältet Mättillfälle

I fältet Mättillfälle kan du förutom Nyinregistrering även välja ett tidigare inregistreringsdatum om det finns för deltagaren i den aktuella insatsen. Det kan vara aktuellt om du behöver rätta en tidigare uppgift eller om du vill registrera svar på kompletterande frågor.

För att du ska kunna se tidigare inregistreringar måste du ha valt Inregistrering i fältet Registrering.

4. Ange det datum som deltagaren började i insatsen under Startdag.

5. Ange deltagarens högsta avslutade utbildningsnivå.

6. I fältet Hur länge har deltagaren varit i behov av offentlig försörjning ska du ange antal år i obruten följd som deltagaren varit i behov av offentlig försörjning före insatsen.

7. Ange vilken eller vilka försörjningar deltagaren haft före insatsen. Du kan välja flera alternativ.

Skärmklipp för mättillfälle - inregistrering, där du anger försörjning innan insatsen.

8. Ange om deltagaren varit aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen direkt före insatsen.

9. Ange om deltagaren har arbetat omedelbart före insatsen.
Om du svarar Ja ska du även precisera typ av arbete samt omfattningen på arbetet i procent.

10. Ange om deltagaren har studerat omedelbart före insatsen.
Om du svarar Ja ska du även ange omfattningen på studierna i procent.

11. Klicka på Spara för att spara din registrering.

Skärmklipp på sysselsättning vid mättillfället.

Korrigera svar i en tidigare registrering

Upprepa steg 1-2 ovan och välj sedan det inregistreringsdatum du vill korrigera under Mättillfälle (steg 3). Ändra de uppgifter som är felaktiga och klicka sedan på Spara.

Fördjupad information

Du kan läsa mer om inregistreringen i SUS användarhandledningen – Finsam.

SUS användarhandledning – Finsam Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Vanliga frågor

Om deltagaren har utbildning från ett annat land ska du välja motsvarande utbildningsnivå i Sverige

Med offentlig försörjning menas att deltagaren inte kan försörja sig genom arbete utan får ersättning från a-kassa, Försäkringskassan eller försörjningsstöd från kommunen.

Du kan bortse från avbrott upp till en månad. Gör en rimlighetsbedömning om deltagaren har haft behov av offentlig försörjning under många år och har haft ett eller flera avbrott strax över en månad.

Aktivitetsersättning är en ersättning som kan beviljas till unga personer (19-29 år) som har arbetsförmågan nedsatt med minst en fjärdedel under minst 1 år. Aktivitetsersättning kan också beviljas för dem som behöver förlänga sin skolgång med anledning av en funktionsnedsättning.

Aktivitetsstöd är en form av ekonomiskt stöd som kan betalas ut till personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska program.

Om deltagaren deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och får aktivitetsstöd ska du registrera detta under aktivitetsstöd.

Ja. Föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, ålderspension, delpension och liknande förmåner räknas som Ingen offentlig försörjning i SUS.

Du ska besvara de faktiska förhållandena – det vill säga har deltagaren kunnat arbeta direkt före insatsen. Om deltagaren har en anställning men inte kunnat arbeta ska du svara nej på frågan.

Med aktivt arbetssökande menas att deltagaren aktivt söker arbete och kan ta ett anvisat arbete.

Olika regler gäller beroende på vem som är huvudman för din organisation:

  • Om din organisation tillhör en kommun eller ett landsting - fråga företrädaren för din arkivmyndighet vad som gäller för din organisation.
  • Om du arbetar på Arbetsförmedlingen ska underlag för inregistrering och omregistrering av deltagare i Nya SUS gallras omedelbart efter att in-/omregistrering gjorts i Nya SUS. Gallring sker då i kraft av Arbetsförmedlingens interna instruktion för gallring av allmänna handlingar, AFII 44/2010 kap. 0.2, nr. 7.
  • Om du arbetar på Försäkringskassan ska underlag för inregistrering och omregistrering av deltagare i SUS gallras omedelbart efter att in-/omregistrering gjorts i SUS. Gallring sker då i kraft av Försäkringskassans tillämpningsbeslut (dnr 49640-2010) av Riksarkivet föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1991:6, ändrad 1997:6) om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse".
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner