Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Utregistrering av deltagare

På den här sidan kan du som är deltagaransvarig läsa om hur du registrerar ut en deltagare ur SUS när denne slutar i en insats. Du registrerar ut deltagare på sidan Registrera deltagare.

När ska jag registrera ut en deltagare ur SUS?

Du ska registrera ut en deltagare ur SUS när denne har slutar en insats i samordningsförbundets regi.

Du kan använda dig av stödblankett 9449 Utregistrering av deltagare i SUS som stöd för vilka uppgifter du ska registrera i SUS. På blanketten finns även beskrivning av vad de olika alternativen betyder.

Blankett 9449 Utregistrering av deltagare i SUS Pdf, 782.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Du ska också alltid registrera ut deltagare som felaktigt har registrerats in i SUS. Du gör detta genom att registrera på avslutsanledning felregistrering. Följ steg 1 till 5 nedan.

Registrera ut deltagare

Du kan öppna sidan registrera ut deltagare via startsidan eller via menyträdet. På startsidan öppnar du sidan genom att klicka på knappen Registrera deltagare vid raden för den insats deltagaren har deltagit i. Om du är deltagaransvarig för flera samordningsförbund måste du först välja din samverkansorganisation i dropplistan Mina samverkansorganisationer.

I menyträdet öppnar du sidan genom att klicka på Registrera deltagare under Deltagande. Välj den insats som du vill registrera ut deltagaren från.

1. Skriv in deltagarens personnummer och tryck på Hämta för att hämta uppgifter om namn och folkbokföringskommun och eventuellt stadsdel från inregistreringen.

2. Välj Utregistrering i fältet Registrering.

3. Välj Nyutregistrering i fältet Mättillfälle.

I fältet Mättillfälle kan du förutom Nyutregistrering även välja ett tidigare utregistreringsdatum om det finns för deltagaren för den aktuella insatsen. Det kan vara aktuellt om du behöver rätta en tidigare uppgift eller om du vill registrera svar på kompletterande frågor.
För att du ska kunna se tidigare utregistreringar måste du ha valt Utregistrering i fältet Registrering.

4. Ange det datum som deltagaren slutar insatsen under Avslutningsdag.

5. Ange avslutsansledning. Det vill säga orsaken att insatsen avslutas.

6. Ange vilken eller vilka försörjningar deltagaren har efter insatsen. Du kan välja flera alternativ.

7. Ange om deltagaren är aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen efter insatsen.

8. Ange om deltagaren har arbetat omedelbart efter insatsen.
Om du svarar Ja ska du även precisera typ av arbete samt omfattningen på arbetet i procent.

9. Ange om deltagaren har studerat omedelbart efter insatsen.
Om du svarar Ja ska du även ange omfattningen på studierna i procent.

10. Klicka på Spara för att spara din registrering.

Du kan läsa mer om utregistreringen i SUS användarhandledningen – Finsam.

SUS användarhandledning – Finsam Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

korrigera svar i en tidigare registrering

Upprepa steg 1-2 ovan och välj sedan det utregistreringsdatum du vill korrigera under Mättillfälle (steg 3). Ändra de uppgifter som är felaktiga och klicka sedan på Spara.

Aktivitetsersättning är en ersättning som kan beviljas till unga personer (19-29 år) som har arbetsförmågan nedsatt med minst en fjärdedel under minst 1 år. Aktivitetsersättning kan också beviljas för dem som behöver förlänga sin skolgång med anledning av en funktionsnedsättning.

Aktivitetsstöd är en form av ekonomiskt stöd som kan betalas ut till personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska program.

Om deltagaren deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och får aktivitetsstöd ska du registrera detta under aktivitetsstöd.

Du ska besvara de faktiska förhållandena – det vill säga har deltagaren har arbetat direkt efter insatsen. Om deltagaren har en anställning men inte kan arbeta ska du svara nej på frågan.

Med aktivt arbetssökande menas att deltagaren aktivt söker arbete och kan ta ett anvisat arbete.

Olika regler gäller beroende på vem som är huvudman för din organisation:

  • Om din organisation tillhör en kommun eller ett landsting - fråga företrädaren för din arkivmyndighet vad som gäller för din organisation.
  • Om du arbetar på Arbetsförmedlingen ska underlag för inregistrering och omregistrering av deltagare i Nya SUS gallras omedelbart efter att in-/omregistrering gjorts i Nya SUS. Gallring sker då i kraft av Arbetsförmedlingens interna instruktion för gallring av allmänna handlingar, AFII 44/2010 kap. 0.2, nr. 7.
  • Om du arbetar på Försäkringskassan ska underlag för inregistrering och omregistrering av deltagare i SUS gallras omedelbart efter att in-/omregistrering gjorts i SUS. Gallring sker då i kraft av Försäkringskassans tillämpningsbeslut (dnr 49640-2010) av Riksarkivet föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1991:6, ändrad 1997:6) om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse".
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner