Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Deltagarrapport

Här kan du läsa om rapporter och uppföljning av samordningsförbund och finansiell samordning i SUS. Du får också läsa om behörighetsrollen SUSrapport.

Vad kan jag se i Deltagarrapporten?

I deltagarrapporten presenteras uppgifter om deltagare som har lämnat samtycke till registrering i SUS och är registrerade med personuppgifter. Beroende på vilket urval du anger kan rapporten visa till exempel förändringar i försörjning och sysselsättning för deltagarna i en viss insats efter insatsens slut jämfört med tiden innan insatsen.

Du har möjlighet att få en rapport för en enskild månad men även för längre perioder. Du kan också välja att få resultatet på riksnivå eller avgränsa resultatet till regionala eller lokala nivåer, till exempel ett enskilt samordningsförbund.

Dina val i urvalsbilden styr vilka deltagare som kommer att tas med i rapporten.

Deltagarrapport

Vilka olika rapporttyper kan jag få resultatet presenterat på?

I Deltagarrapporten kan du välja mellan 7 olika rapporttyper. Ditt val av rapporttyp styr vilka uppgifter som du får se resultatet av. Du kan välja mellan följande rapporttyper:

Visar deltagarnas försörjning före insats samt försörjning efter insats. Innehåller också en jämförelse mellan deltagarnas försörjning före respektive efter insats.

Visar deltagarnas försörjning före insats samt försörjning efter insats. Innehåller också en jämförelse mellan deltagarnas försörjning före respektive efter insats.

Visar deltagarnas sysselsättning före respektive efter insatsen. Innehåller en jämförelse mellan deltagarnas sysselsättning före respektive efter insatsen.

Består av tre delar; den första delen visar deltagarnas högsta slutförda utbildningsnivå, den andra delen visar deltagarnas ålder medan den tredje visar hur länge deltagarna varit i behov av offentlig försörjning före insats.

Visar avslutningsanledningar för deltagare som har avslutat medverkan i insats fördelat på kön.

Visar antal inregistreringar samt utregistreringar under året uppdelat per månad, kön och totalt. Du får också information om hur många av de inregistrerade deltagarna som fortfarande medverkar i insats vid dagens datum samt hur snittiden för hur lång tid deltagarna har deltagit i insats. Du får också snittiden för deltagare som har avslutat insats.

Visar snittid i dagar i insats för samtliga deltagare i urvalet. Rapporttypen fördelar också antal deltagare utifrån hur länge de har deltagit i samarbetet.

I matrisrapporten kan du själv skapa matrisrapporter utifrån olika förutbestämda deltagaruppgifter från både inregistrering och utregistrering. Det vill säga – matrisen visar hur två olika fördelningsbara storheter förhåller sig till varandra. Du kan också korstabulera uppgifter från inskrivningstillfälle med uppgifter från utregistreringstillfälle.

Hur tar jag fram en rapport?

Du tar fram rapporten i SUS rapportverktyg för Deltagarrapport.

Du öppnar rapporten i menyträdet. Klicka på Deltagare under Rapporter.

Gör dina val inklusive val av rapporttyp i urvalsbilden. Välj sedan vilket format du vill öppna rapporten i. Du kan välja mellan PDF, Excel eller i din webbläsare (Skapa rapport).

Här kan du läsa mer

I SUS-Rapporter Finsam - Användarhandledning kan du läsa mer om Deltagarrapporten. Du kan bland annat läsa om hur du använder urvalsbilden samt hur du ska tolka resultatet i de olika rapporttyperna.

SUS-Rapporter Finsam - AnvändarhandledningPDF

Vanliga frågor

Nej. I deltagarrapporten ingår enbart deltagare som har registrerats med personuppgifter. Anonyma deltagare samt antal deltagare i volyminsatser ingår istället i insatsrapporten.

Om en uppgift som rapporten presenterar inte har registrerats för en deltagare vid in- eller utregistreringen så visas deltagare under Uppgift saknas. Till exempel om en deltagare har registrerats in utan försörjningsuppgift så visas denna deltagare under Uppgift saknas i försörjning före insats i rapporttypen försörjning.

Motsvarar heltidsarbetet anger det aggregerade antalet heltidsarbete (eller heltidsstudier) för de deltagare som har registrerats på sysselsättningskällan. Summan fås genom att SUS summerar samtliga procentsatser (ej medelvärdet) och dividerar med 100. Observera att då SUS avrundar medel till närmaste heltal så kommer du få ett annat värde om du multiplicerar antal deltagare med medelvärdet.

Om ett fält tomt så innebär det att värdet för den variabeln är 0. Nollan skrivs inte ut i tabellen.

Nej. Om ett värde helt saknas (0 deltagare uppfyller kriteriet) – i detta fall både för kvinnor och män – så visas inte raden.

Anledningen till att de inte alltid överensstämmer är att de avser olika perioder. Om du väljer deltagarstatus pågående i månadsrapporten så kommer antal inregistrerade avse antal inregistrerade per månad som fortfarande har pågående medverkan den sista dagen i urvalsperioden. Det vill säga om du har valt en period till och med 201311 så kommer enbart deltagare som har pågående medverkan i insats den 30 november 2013 tas med i urvalet.

De deltagare som redovisas i kolumnen Varav pågående avser antal deltagare som har pågående medverkan till och med dagens datum. Även snittiden för inregistreringar avser dessa deltagare.

Du kan läsa mer om detta i SUS användarhandledning – Finsam.

SUS-Rapporter Finsam - AnvändarhandledningPDF

Du kan välja mellan följande:

  • Försörjning före
  • Arbete före
  • Utbildning
  • Kön
  • Ålder
  • Tid i offentlig försörjning
  • Försörjning efter
  • Avslutsanledning
  • Arbete efter
  • Tid i insats
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner