Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Insatsrapport

På den här sidan kan du läsa om SUS-rapporten insatsrapport för finansiell samordning. Insatsrapporten används för att följa upp insatser och projekt i samordningsförbundens verksamhet.

Vad kan jag se i Insatsrapporten?

I insatsrapporten presenteras övergripande information om insatser, projekt och samverkansteam. Du kan se hur många och vilka typer av insatser som pågår. Du kan också se och filterara på insatsernas inriktning och målgrupper. Det är i insatsrapporten som du kan ta ut rapporter om anonyma deltagare och deltagare i volyminsatser.

Du har möjlighet att få en rapport för en enskild månad men även för längre perioder. Du kan också välja att få resultatet på riksnivå eller avgränsa resultatet till regionala eller lokala nivåer, till exempel ett enskilt samordningsförbund. Vissa uppgifter redovisas dock på årsbasis oavsett hur avgränsad period du valt.

Dina val i urvalsbilden styr vilka uppgifter som kommer att tas med i rapporten.

Vilka olika uppgifter kan jag få i insatsrapporten?

I insatsrapporten kan du välja bland 19 olika variabler (se nedan). Du kan också välja att se samtliga. Följande variabler finns i insatsrapporten:

I insatsrapporten kan du välja bland 19 olika variabler (se nedan). Du kan också välja att se samtliga. Följande variabler finns i insatsrapporten:

Visar den angivna insatsbeskrivningen för insatsen. Om du inte väljer fältet Insatsbeskrivning kan du alltid läsa insatsbeskrivningen för en insats genom att klicka på insatsens namn.

Samverkansorganisationens namn, det vill säga samordningsförbundets namn.

Insatsens startdatum (det datum insatsen startar).

Insatsens slutdatum (det datum insatsen slutar). Visas enbart om ett slutdatum har angetts för insatsen.

Anger om insatsen är individinriktad eller strukturövergripande.

Visar insatsens preciserade inriktning.

Anger insatsens målgrupp.

Antal deltagare som beräknas delta i insatsen under budgetåret/budgetåren. Är alltid helårsuppgift för det eller de år som urvalet avser. Avser både deltagare som registrerats med personuppgifter och anonyma deltagare.

Visar antal deltagare som under den valda perioden har deltagit i insatsen. Avser deltagare med personuppgifter. Deltagaren kan ha deltagit hela perioden eller del av perioden. Samma person kan räknas flera gånger om denne medverkat i insats flera gånger. Alla deltagare som varit pågående under perioden visas med undantag för de deltagare som har registrerats ut med avslutningsanledning Felregistrering. Dessa personer visas inte i rapporten.

Antal unika deltagare visar hur många olika deltagare som finns i uppgiften Antal deltagare (se ovan) i insatsen. Samma person (utgår från personnummer) räknas en gång oavsett hur många gånger denne har medverkan i en insats.

Visar antal deltagare som registrerats som anonyma under budgetåret. Om urval görs för kön visas antal deltagare för det kön som valts. Anonyma deltagare visas alltid för hela kalenderår, utifrån det budgetår som valts - oavsett vilken månad de har registrerats in. Det vill säga, om 100 anonyma deltagare har registrerats in i januari så kommer de att visas även om du begränsar ditt urval till december. Om flera budgetår väljs visas den totala summan av alla anonyma deltagare för valda budgetår.

Antal nystartade deltagare som registrerats med personuppgifter under den valda perioden. Observera att deltagare som har registrerats ut med avslutningsanledning Felregistrering inte visas i rapporten. Ej heller räknas anonyma deltagare eller deltagare i volyminsatser med i detta fält.

Antal utregistrerade deltagare som registrerats med personuppgifter under vald period. Observera att deltagare som har registrerats ut med avslutningsanledning Felregistrering inte visas i rapporten. Ej heller räknas anonyma deltagare eller deltagare i volyminsatser med i detta fält.

Visar hur många deltagare - som är registrerad med personuppgifter - och som deltar i insatsen just nu, när rapporten tas fram.

Visar budgeterat antal i volyminsats under budgetåret/budgetåren. Är alltid helårsuppgift för det eller de år som urvalet avser. Kan till exempel vara uppgifter om antal deltagare i en utbildning, en konferens eller en kartläggning.

Visar det faktiska antalet i volyminsats. Kan beroende på insatsen gälla uppgifter om antal deltagare i en utbildning, en konferens eller en kartläggning. Är alltid helårsuppgift för det eller de år som valts.

Visar den budgeterade insatskostnad för insatsen för det eller de budgetår som valts. Är alltid helårsuppgifter.

Visar det faktiska utfallet för insatsens kostnader för det eller de budgetår som urvalet gäller. Är alltid helårsuppgifter.

Anger om insatsen är en volyminsats eller inte. Alternativet Ja visar att insatsen är en volyminsats. En volyminsats i SUS är en insats som visar antalsuppgifter. Antalet kan avse antal deltagare i en konferens eller en kartläggning men också visa ett antal tillfällen, till exempel informationstillfällen eller dialogmöten. Alternativet Nej visar insatser som inte är volyminsatser och visar deltagarregistrering med personuppgift/anonym.

Hur tar jag fram en rapport?

Du tar fram rapporten i SUS rapportverktyg för Insatsrapport.

Du öppnar rapporten menyträdet. Klicka på Insats under Rapporter.

Gör dina val inklusive val av rapporttyp i urvalsbilden. Välj sedan vilket format du vill öppna rapporten i. Du kan välja mellan PDF, Excel eller i din webbläsare (Skapa rapport).

Här kan du läsa mer

I SUS-Rapporter Finsam - Användarhandledning kan du läsa mer om Insatsrapporten. Du kan bland annat läsa om hur du använder urvalsbilden samt hur du ska tolka resultatet.

SUS-Rapporter Finsam - AnvändarhandledningPDF

Insatsrapport
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner