Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Kostnadsrapport

På den här sidan kan du läsa om SUS-rapporten Kostnadsrapport för finansiell samordning. Kostnadsrapporten används för att följa upp samordningsförbundens budget och utfall.

Vad kan jag se i kostnadsrapporten?

En kostnadsrapport är en rapport för resultatuppföljning av kostnader i samverkansorganisationer och i insatser. Uppgifterna hämtas från samverkansorganisationens budget och från insatsbudgeten.

Kostnadsrapporten kan tas ut för ett eller flera helår – så kallade budgetår. Du kan också välja att få resultatet på riksnivå eller avgränsa resultatet till regionala eller lokala nivåer, till exempel ett enskilt samordningsförbund.

Dina val i urvalsbilden styr vilka uppgifter som kommer att tas med i rapporten.

Kostnadsrapport

Vilka olika uppgifter kan jag få i kostnadsrapporten?

Kostnadsrapporten består av fyra delar, medelstillgångar (finansiärer), insatskostnader, administrativa kostnader samt en sammanställning. Du kan också välja mellan två olika rapportnivåer – summerad och detaljerad. Det är enbart delen om medelstillgångar (finansiärer som skiljer sig mellan rapportnivåerna).

Visar med ingående medel från finansiärerna. Redovisas på stat, kommuner, landsting, samordningsförbund, ESF-medel och övriga.

Visar med ingående medel från finansiärerna. Redovisas på stat, kommuner, landsting, samordningsförbund, ESF-medel och övriga. Under respektive nivå specificeras samtliga organisationer – till exempel under kommuner redovisas samtliga kommuner var för sig.

Redovisar budget och utfall för insatskostnaderna fördelat per samverkansorganisation. Insatskostnaderna särskiljs mellan Insatskostnad och ESF Insatskostnad.

Redovisar budget och utfall för de administrativa kostnaderna fördelat per samverkansorganisation.

Sammanställningen är en resultatredovisning, det vill säga totala medelstillgångar minus de administrativa kostnaderna samt insatskostnaderna. Redovisas både för budget och för utfall.

Hur tar jag fram en rapport?

Du tar fram rapporten i SUS rapportverktyg för Kostnadsrapport.

Du öppnar rapporten menyträdet. Klicka på Kostnad under Rapporter.

Gör dina val inklusive val av rapporttyp i urvalsbilden. Välj sedan vilket format du vill öppna rapporten i. Du kan välja mellan PDF, Excel eller i din webbläsare (Skapa rapport).

I SUS-Rapporter Finsam - Användarhandledning kan du läsa om hur du använder urvalsbilden samt vad de olika urvalskriterierna innebär för din rapport.

SUS-Rapporter Finsam - AnvändarhandledningPDF

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner