Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Registreringsrapport

På den här sidan kan du läsa om SUS-rapporten registreringsrapport för finansiell samordning. Registreringsrapporten används för att följa upp antalet registreringar, bland annat antalet insatser och antalet deltagare.

Vad kan jag se i registreringsrapporten?

I registreringsrapporten presenteras uppgifter om antalsregistreringar i SUS. Du kan bland annat få uppgifter om antalet insatser, antalet deltagare och antalet deltagare som har avslutat.

Du har möjlighet att få en rapport för en enskild månad men även för längre perioder. Du kan också välja att få resultatet på riksnivå eller avgränsa resultatet till regionala eller lokala nivåer, till exempel ett enskilt samordningsförbund. Vissa uppgifter redovisas dock på årsbasis oavsett hur avgränsad period du valt.

Dina val i urvalsbilden styr vilka uppgifter som kommer att tas med i rapporten.

Registreringsrapport

Vilka olika uppgifter kan jag få i registreringsrapporten?

I registreringsrapporten får resultatet presenterat i 11 olika variabler per samordningsförbund. Du får också en summering för samtliga samordningsförbund i urvalet. Om du sedan klickar på ett samordningsförbund i rapporten så får du resultatet specificerat för samordningsförbundets samtliga insatser. Följande variabler visas:

Antal insatser som uppfyller urvalsvillkoren.

Antal deltagare som beräknas delta i insatser under budgetåret/budgetåren. Är alltid helårsuppgift för det eller de år som urvalet avser. Avser både deltagare som registrerats med personuppgifter och anonyma deltagare.

Visar antal deltagare som under den valda perioden har deltagit i insatser. Avser deltagare med personuppgifter. Deltagaren kan ha deltagit hela perioden eller del av perioden. Samma person kan räknas flera gånger om denne medverkat i insatser flera gånger. Alla deltagare som varit pågående under perioden visas med undantag för de deltagare som har registrerats ut med avslutningsanledning Felregistrering. Dessa personer visas inte i rapporten.

Antal unika deltagare visar hur många olika deltagare som finns i uppgiften Antal deltagare (se ovan) i insatser. Samma person (utgår från personnummer) räknas en gång oavsett hur många gånger denne har medverkan i en eller flera insatser.

Antal nystartade deltagare som registrerats med personuppgifter under den valda perioden. Observera att deltagare som har registrerats ut med avslutningsanledning Felregistrering inte visas i rapporten. Ej heller räknas anonyma deltagare eller deltagare i volyminsatser med i detta fält.

Antal utregistrerade deltagare som registrerats med personuppgifter under vald period. Observera att deltagare som har registrerats ut med avslutningsanledning Felregistrering inte visas i rapporten. Ej heller räknas anonyma deltagare eller deltagare i volyminsatser med i detta fält.

Visar antal deltagare som registrerats som anonyma under budgetåret. Anonyma deltagare visas alltid för hela kalenderår, utifrån det budgetår som valts - oavsett vilken månad de har registrerats in. Det vill säga, om 100 anonyma deltagare har registrerats in i januari så kommer de att visas även om du begränsar ditt urval till december. Om flera budgetår väljs visas den totala summan av alla anonyma deltagare för valda budgetår.

Visar budgeterat antal i volyminsats under budgetåret/budgetåren. Är alltid helårsuppgift för det eller de år som urvalet avser. Kan till exempel vara uppgifter om antal deltagare i en utbildning, en konferens eller en kartläggning.

Visar det faktiska antalet i volyminsats. Kan beroende på insatsen gälla uppgifter om antal deltagare i en utbildning, en konferens eller en kartläggning. Är alltid helårsuppgift för det eller de år som valts.

Visar den budgeterade insatskostnad för insatserna för det eller de budgetår som valts. Är alltid helårsuppgifter.

Visar det faktiska utfallet för insatsernas kostnader för det eller de budgetår som urvalet gäller. Är alltid helårsuppgifter.

I registreringsrapporten kan du få uppgifter om fördelningen på avslutningsanledningar för de deltagare som har avslutat medverkan i insatser under urvalsperioden. Du får detta genom att klicka på siffran i kolumnen Antal avslutade deltagare på raden för den samverkansorganisation eller insats som du vill få resultatet på. Det är också möjligt att klicka på raden för det totala resultatet.

Hur tar jag fram en rapport?

Du tar fram rapporten i SUS rapportverktyg för registreringsrapport.

Du öppnar rapporten menyträdet. Klicka på Registrering under Rapporter.

Gör dina val inklusive val av rapporttyp i urvalsbilden. Välj sedan vilket format du vill öppna rapporten i. Du kan välja mellan PDF, Excel eller i din webbläsare (Skapa rapport).

Här kan du läsa mer

I SUS-Rapporter Finsam - Användarhandledning kan du läsa mer om Registreringsrapporten. Du kan bland annat läsa om hur du använder urvalsbilden samt hur du ska tolka resultatet.

SUS-Rapporter Finsam - AnvändarhandledningPDF

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner