Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Behandling av personuppgifter

I uppföljningssystemet SUS behandlas personuppgifter om deltagare som lämnat sitt samtycke till att dessa får registreras i systemet. SUS-databasen administreras av Försäkringskassan och är en del av socialförsäkringsdatabasen.

Här lämnas information riktat om hur Försäkringskassan behandlar personuppgifter. Försäkringskassan är skyldig att informera om behandlingen. Det följer av Dataskyddsförordningen (GDPR). Informationen är i första hand riktad till dig som redan har lämnat eller funderar på att lämna ditt samtycke till att dina personuppgifter ska få registreras i SUS-databasen.

Skyddet för din personliga integritet

Personuppgifter är alla sorters uppgifter om en person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress men även en bild, hälsouppgifter eller ett ärendes diarienummer kan vara en personuppgift. Vissa personuppgifter är till sin natur särskilt känsliga och har därför ett starkare skydd i dataskyddsförordningen.

Till gruppen känsliga personuppgifter hör till exempel uppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller uppgifter som rör hälsa och sexualliv.

Behandling av personuppgifter kan ske på en mängd olika sätt, till exempel genom att de samlas in.

Försäkringskassan är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför. Detta gäller även alla personuppgifter i SUS som Arbetsförmedlingen, kommuner eller landsting har registrerat. Försäkringskassan måste se till att behandlingen sker på ett korrekt och lagligt sätt.

SUS-databasen ingår i något som kallas för socialförsäkringsdatabasen som är en samlingsbeteckning för olika register och databaser som används för att handlägga socialförsäkringsförmåner.

Försäkringskassan behandlar personuppgifter i SUS för att Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommuner och landsting ska kunna följa upp och utvärdera insatserna och myndigheternas samarbete. Syftet med uppföljningen är att förbättra vårt gemensamma stöd till dig och till andra personer som är i behov av samlat stöd från berörda myndigheter.

Vi behöver framförallt uppgifter om hur du försörjer dig och uppgifter om din sysselsättning före och efter insatsen. Men även uppgifter om dig och ditt deltagande i insatsen och samarbetet är nödvändiga för uppföljning och utvärdering. För sådan här behandling i SUS gäller särskilda bestämmelser.

Enskildas integritet skyddas även på en rad andra sätt. Personuppgifter får enbart registreras i SUS om du har lämnat ditt samtycke till det. Om du väljer att inte lämna ditt samtycke får dina personuppgifter inte registreras av Försäkringskassan och övriga samarbetspartner i SUS.

Enbart personer som är anställda på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och landsting och som är ansvariga för insatsen du deltar i samt anställda vid Försäkringskassan som arbetar med verksamhetsanalys och statistik får ha tillgång till dina personuppgifter i systemet.

Hur behöriga personer får tillgång till personuppgifter

Samtliga anställda på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommuner och landsting som arbetar med personer i insatser och har till uppgift att registrera personuppgifter i SUS måste ansöka om en särskild behörighet för detta. Samtliga myndigheter har interna säkerhetsriktlinjer för hur behörighetstilldelningen hanteras.

Behörigheten till SUS är individuell och kopplad till personens personnummer. När dessa personer har fått sin behörighet behöver de tilldelas ett uppdrag till den insats som du deltar i SUS. Tilldelningen görs av en eller flera administratörer som arbetar för den samverkansorganisation som anordnar din insats. Det är först när båda dessa steg har utförts som en person kan registrera personuppgifter i SUS.

Behandling av personuppgifter för dig som är SUS-användare

Du som är SUS-användare behöver kunna legitimera dig för att logga in i SUS-systemet. För att kunna hantera denna inloggning behöver Försäkringskassan behandla personuppgifter.

Försäkringskassan måste kunna identifiera dig och kontrollera din e-legitimation (till exempel BankID), dina lösenord vid SMS-inloggning eller via tjänstekort (Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan). Nödvändiga personuppgifter lämnas därför till den som har utfärdat legitimationen. En kontroll görs om handlingarna är äkta.

Rätt till information (registerutdrag)

Du har rätt att efter ansökan få besked om vilka uppgifter som finns registrerade om dig samt behandlingar av personuppgifter i socialförsäkringsdatabasen. Den informationen har du rätt att få gratis en gång per kalenderår.

Ansökan om sådan information, så kallat registerutdrag, måste du göra skriftligt på en blankett. Du hittar blanketten på Försäkringskassans webbplats

Dina personuppgifter (forsakringskassan.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Begäran om att rätta personuppgifter

Du har rätt att begära rättelse i fråga om de personuppgifter som Försäkringskassan behandlar om dig. Det kan exempelvis handla om en uppgift som är felaktig. Meddela Försäkringskassan vilken uppgift det handlar om och hur du vill att den ska rättas.

Kontakta Försäkringskassan (forsakringskassan.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du som SUS-användare upptäcker felaktigt registrerade personuppgifter ska du genast rätta dessa i systemet. Om du inte själv kan ta bort eller ändra uppgifterna, till exempel om du har registrerat fel person i SUS ska du genast kontakta Försäkringskassan som då utför ändringen.

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen är den myndighet som ska bidra till att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörligt intrång i enskilda individers personliga integritet. Om du vill klaga på hur Försäkringskassans hanterar dina personuppgifter gör du det hos Datainspektionen. Information om hur du gör finns hos datainspektionen.

Datainspektionen (datainspektionen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dataskyddsombud

Försäkringskassan är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi ansvarar för att behandla dina personuppgifter på rätt sätt.

Försäkringskassans dataskyddsombud övervakar att vi som myndighet följer EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och annan dataskyddslagstiftning. Dataskyddsombudet är också kontaktperson för dig som har frågor om personuppgifter.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet:

dataskyddsombud@forsakringskassan.se

Broschyr om Försäkringskassans behandling av personuppgifter

I broschyren ges en kortfattad information om Försäkringskassans ansvar och hur uppgifterna används och hanteras i myndighetens arbete.

Försäkringskassans personregister (pdf) (forsakringskassan.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner