Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Uppföljningssystemet SUS

Här kan du läsa allmän information om vad uppföljningssystemet SUS är, dess syfte och användningsområde samt vem som ansvarar för SUS.

Vad är SUS?

SUS står för Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. SUS är ett system för att följa upp resultaten av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet som har finansierats av anslaget Bidrag till sjukskrivningsprocessen.

Vad är syftet med SUS?

SUS är ett enhetligt system som dels möjliggör uppföljning med stöd av rapporter och dels möjliggör transparens då rapporterna är tillgängliga för samtliga SUS.

SUS utvecklades till följd av att regeringen i tidigare regleringsbrev gav Försäkringskassan, i egenskap som systemägare uppdrag att förvalta och utveckla SUS i samråd med Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen.

Sveriges kommuner och landsting skulle ges möjlighet att delta i arbetet. SUS skulle kunna utgöra en riksomfattande struktur för lokal uppföljning och samlad resultatredovisning.

Vem ansvarar för SUS?

Försäkringskassan, i egenskap av systemägare, ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av uppföljningssystemet SUS.

SUS är dock myndighetsgemensamt. Det innebär att de inblandade myndigheterna (Arbetsförmedlingen, kommuner, landsting och Försäkringskassan) har ett gemensamt ansvar för att uppgifter om bland annat insatser, aktiviteter och projekt som finansieras genom anslaget Bidrag för sjukskrivningsprocessen registreras i SUS.

Vilka samverkansformer finns registrerade i SUS?

Idag följs två samverkansformer upp genom SUS:

  • Samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
  • Finansiell samordning genom Samordningsförbund

Fram till 1 februari 2013 registrerades handlingsplansamverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i SUS. Denna form av samverkan ersattes den 1 januari 2012 av samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Till och med 2015-12-31 registrerades även Tvåpartsfinsam (Finansiell samordning mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården) i SUS. Det går fortfarande att ta fram rapporter både för Handlingsplanssamverkan samt för Tvåpartsfinsam.


Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner