Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Sekretess och direktåtkomst

De personuppgifter som samlas in om dig omfattas av sekretess hos de berörda myndigheterna och även i uppföljningssystemet SUS. Ditt samtycke behövs för att berörda myndigheter ska kunna dela informationen mellan sig.

Sekretess

De personuppgifter som samlas in om dig omfattas av sekretess hos de berörda myndigheterna. Sekretessen gäller även mellan myndigheterna och för uppföljningssystemet SUS. Det innebär att myndigheterna som deltar i samverkan inte får dela den information som finns om dig mellan varandra utan ditt samtycke.

Direktåtkomst

SUS är ett system som hanterar personuppgifter elektroniskt via direktåtkomst. För att en myndighet ska kunna lämna ut uppgifter elektroniskt krävs juridiskt stöd för detta. Detta gäller oavsett om uppgifterna är sekretessbelagda eller inte. Vanligtvis är det reglerat i detalj hur och till vem uppgifterna får lämnas men också vilka uppgifter det handlar om. Stor vikt läggs på den personliga integriteten.

Utlämnande via direktåtkomst från SUS regleras i 3 a § förordningen (SFS 2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration. I förordningen anges att Arbetsförmedlingen, kommuner och landsting som deltar i samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet får ha direktåtkomst till socialförsäkringsdatabasen i den utsträckning den registrerade samtycker till det. Av förordningen framgår även att endast den eller de personer vid nämnda myndigheter som ansvarar för den lokala samverkansaktivitet som du deltar i får ha tillgång via direktåtkomst till dina personuppgifter i SUS.

Samtycke

För att kunna lämna uppgifterna mellan myndigheterna samt att Arbetsförmedlingen, kommuner och landsting ska kunna ha direkt tillgång till uppgifterna i SUS och kunna behandla dessa elektroniskt behöver vi ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner