Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Uppföljning i SUS

Här kan du läsa om varför vi följer upp Af/FK-samarbetet och varför vi använder SUS som system för att göra detta.

Varför följer vi upp Af/FK-samarbetet?

Det är viktigt att vi följer upp samarbetet för att kunna utvärdera vad som har fungerat och vad som behöver utvecklas. Resultatet är värdefullt för att vi ska kunna utveckla vårt stöd till de personer som behöver vår hjälp. Det inkluderar att styrning och ledning ska få underlag för att kunna fatta väl underbyggda beslut.

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska årligen återrapportera till regeringen hur tilldelade medel har använts och vilka resultat som har uppnåtts genom insatserna i samarbetet.

Du kan läsa mer om Af/FK-samarbetet på Arbetsförmedlingens intranät Vis och på Försäkringskassans intranät Fia.

Varför används SUS som uppföljningssystem?

SUS är ett system som möjliggör uppföljning med stöd av rapporter.

SUS utvecklades till följd av att regeringen 2004 gav Försäkringskassan i uppdrag att i samråd med Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen utveckla ett system för att följa samverkan. Försäkringskassan är systemägare och ansvarar för att förvalta och utveckla SUS i samråd med Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen. Sveriges kommuner och landsting har möjlighet att delta i arbetet. SUS utgör en riksomfattande struktur för lokal uppföljning och samlad resultatredovisning.

SUS ger möjlighet att följa upp hela samarbetet från start till slut. Båda myndigheterna har också möjlighet att direkt se samma resultat för hela samarbetet. SUS kompletterar den information som finns i myndigheternas handläggningssystem, AIS (Arbetsförmedlingen) och ÄHS (Försäkringskassan). SUS ger därför möjlighet att få en beskrivning om vilket stöd deltagarna får, och ger en möjlighet att på alla nivåer styra samarbetet kring våra gemensamma deltagare.

Hur får jag fram resultatet från Af/FK-samarbetet?

Resultaten som registreras i SUS presenteras i flera olika SUS-rapporter som visar uppgifter och resultat av samarbetet ur olika perspektiv.

SUS-rapporter

Vad följer vi upp om deltagare i SUS?

Registreringen i SUS påbörjas när vi initierar ett behov av gemensam kartläggning. Vi avslutar registreringen när samarbetet avslutas. Under tiden registrerar vi gemensam kartläggning, aktiva insatser och konsultativt stöd. I samband med att vi registrerar start och slut i samarbetet så registrerar vi uppgifter om deltagaren, till exempel sysselsättning och försörjning. Genom att jämföra uppgifter vid start av samarbetet med uppgifter vid samarbetets slut så kan vi se förändringar.

Vad följer vi upp om samarbetet i SUS?

Utöver uppgifter om deltagare i SUS så följer vi upp delar av samarbetet. Vi följer till exempel upp ledtider, flödet i samarbetet, antal möten under gemensam kartläggning och vilka aktörer som medverkan under den gemensamma kartläggningen.

Hur är samarbetet uppbyggt i SUS?

SUS-systemet är uppbyggt av så kallade samverkansorganisationer. I varje samverkansorganisation skapas insatser.

I Af/FK-samarbetet har vi valt att använda två samverkansorganisationer, en för Arbetsförmedlingen och en för Försäkringskassan. Som insatser har vi valt att använda arbetsförmedling/ar (för Arbetsförmedlingen) och kontor (för Försäkringskassan). Vi har gjort detta för att kunna följa upp samarbetet på bästa sätt. En deltagare registreras alltid in i samarbetet till den arbetsförmedling och det kontor som samarbetar kring individen.

Vanliga frågor

Nej det finns ingen koppling till enskilda enheter eller enskilda handläggare i SUS. Den lägsta nivån du kan följa upp är på kontorsnivå, det vill säga på en arbetsförmedling eller ett kontor.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner