Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Om Af/FK-samarbete

Här kan du läsa om hur samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan följs upp i uppföljningssystemet SUS.

Vad är samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan?

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samarbetar på uppdrag från regeringen. Syftet är att genom tidiga och aktiva insatser rusta människor att återgå i arbete, skapa fler vägar till arbetsmarknaden och förkorta tiden i sjukförsäkringen.

Målgruppen är både arbetslösa och anställda personer som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Samarbetet inkluderar också dem som riskerar en sådan nedsättning och därför kan ha behov av samordnade insatser för att återfå arbetsförmågan.

Du som arbetar inom Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan kan läsa mer om samarbetet på Arbetsförmedlingens intranät Vis eller på Försäkringskassans intranät Fia.

Vad följs upp i SUS?

Samarbetet som beskrivs i ovanstående stycke och finansieras av anslaget. Bidrag för sjukskrivningsprocessen följs upp i SUS.

Vilket stöd kan jag få om Af/FK-samarbetet och SUS?

På susam.se hittar du stöd om hur du använder SUS för att följa upp Af/FK-samarbetet i SUS. Du kan bland annat läsa om hur uppföljningen görs och vem som gör vad i SUS.

Uppföljning i SUS

Vem som registrerar vad i SUS?

På följande sidor hittar du stöd om hur du använder SUS för Af/FK-samarbetet utifrån den behörighetsroll du har i SUS. Informationen är anpassad utifrån de olika moment du utför i systemet.

Information för dig som är:

Samverkansadministratör

Insatsansvarig

Deltagaransvarig och arbetar på Försäkringskassan

Deltagaransvarig och arbetar på Arbetsförmedlingen

SUSrapport

Användarstöd och support

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner