Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Samtycke

Här kan du läsa om varför du måste få deltagarens samtycke innan du registrerar i SUS. Du får också veta vem som ansvarar för att hämta in samtycket.

Varför behöver jag deltagarens samtycke innan jag registrerar i SUS?

3 a § förordning (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringsadministrationen anger att du enbart får registrera personuppgifter i SUS för personer som först lämnar sitt skriftliga samtycke till det.

Om deltagaren inte lämnar sitt samtycke så ska deltagaren registreras som en anonym deltagare. Det är dock alltid viktigt att du först försöker få deltagarens samtycke då möjligheterna till uppföljning i SUS minskar om vi inte kan registrera personuppgifter.

Hur länge gäller samtycket?

Samtycket gäller den tid som deltagaren deltar i samarbetet. Om deltagaren avslutar eller avbryter samarbetet och sedan blir aktuell för gemensam kartläggning igen så behövs ett nytt samtycke.

Deltagaren har alltid rätt att återta sitt samtycke.

Vem ska inhämta samtycket?

Det är Försäkringskassan som ansvarar för att inhämta samtycke från individen. Är du osäker om samtycke finns ska du kontakta handläggaren på Försäkringskassan.

Vilket samtycke ska användas?

Det samtycke som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan gemensamt tagit fram för ändamålet ska alltid användas.

Samtyckesmallen heter Gemensam kartläggning och aktiva insatser inom samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Mallen finns i Vis.

Vad gäller om en deltagare har skyddade personuppgifter?

Du får av säkerhetsskäl aldrig registrera personuppgifter om deltagare som har skyddade personuppgifter. Deltagare med skyddade personuppgifter ska registreras som anonyma deltagare.

Om en deltagare får skyddade personuppgifter under tid i samarbetet kommer SUS att hantera detta på följande sätt:
  • SUS tar bort uppgifter om namn, personnummer, län, kommun, stadsdel och Kund-id för deltagaren
  • SUS registrerar automatiskt ut deltagare som avbrutet samarbete med avbrottsorsak övrigt.

Deltagare som inte lämnar ett samtycke och deltagare som har skyddade personuppgifter ska registreras som anonyma deltagare.

Vanliga frågor

Deltagaren samtycker till:

  • Att personuppgifter behandlas elektroniskt i SUS
  • Att personuppgifter får utbytas vid gemensam kartläggning
  • Att personuppgifter får utbytas vid aktiva insatser och gemensamt arbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
  • Att anställda från Arbetsförmedlingen får ha direktåtkomst till personuppgifter i SUS.

Huvudprincipen är att den unges mognad och utveckling i kombination med samtyckets omfattning är avgörande om samtycket ska anses vara giltigt eller inte.

Nej. För att det ska vara tydligt vad personen samtycker till så ska inte SUS-samtycket sammanfogas med någon annan typ av samtycke.

Skyddad identitet är en gammal benämning för det som nu heter skyddade personuppgifter. Du kan läsa längre upp på sidan om vad som gäller personer med skyddade personuppgifter.

Deltagaren kan vara kvar i samarbetet även efter återtaget samtycke, men måste i samband med återtagandet registreras ut ur SUS.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner